عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

قسمتی از متن پایان نامه :

همچنین یافته­های مرتبط با فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن می باشد که:

  • مطالعه توزیع پاسخگویان (جدول ‏4–15) نشان می­دهد سطح سواد در میان پاسخگویان به عنوان یک تبیین کننده معیار آگاهی اجتماعی در بعد اجتماعی- فرهنگی دخیل می­باشد، در محدوده مورد مطالعه نسبتاً پائین می­باشد؛ به طوری که تحصیلات حدود 97 درصد از پاسخگویان غیر دانشگاهی و پائین­تر از لیسانس می­باشند.
  • مقایسه عملکرد مدیریت شهری در بعد اجتماعی- فرهنگی در وضع موجود (جدول ‏4–18) نشانگر این می باشد که در تمامی محلات وضعیت رضایتمندی کمتر از حد متوسط می­باشد.
  • از لحاظ گویه­های بعد زیست- محیطی (جدول ‏4–19) به غیر از محله گودال مصلی و فهادان که به حد متوسط نزدیک می باشد، سایر محلات فاصله معنادری از میانگین داشته و اندازه رضایتمندی پاسخگویان از عملکرد مدیریت شهری پائین­تر از حد متوسط می­باشد.
  • مطالعه گویه­های بعد اقتصادی (جدول ‏4–20) از نظر پاسخگویان در تمامی محلات پائین­تر از حد متوسط بوده و منفی بودن عملکرد مدیریت شهری از نظر پاسخگویان نشان می­دهد.
  • براساس داده­های (جدول ‏4–21) می­توان گفت عملکرد مدیریت شهری در بعد کالبدی- فیزیکی به غیر از محله فهادان در سایر محلات بافت تاریخی ضعیف بوده و از حد متوسط کمتر می­باشد.
  • نتایج آزمون تحلیل واریانس (جدول ‏4–23) اظهار می­کند که به غیر از بعد اقتصادی در ابعاد اجتماعی- فرهنگی، زیست- محیطی و فیزیکی- کالبدی در محلات نه­گانه مورد مطالعه، عملکرد مدیریت شهری از دیدگاه پاسخگویان تفاوت معناداری با یکدیگر دارد و در بعد اقتصادی نظر پاسخگویان نسبت به عملکرد مدیریت شهری بین محلات تفاوت معناداری وجود ندارد و تقریباً تمامی محلات در سطح پائین­تر از حد متوسط قرار دارند.
  • نتایج حاصل از مطالعه وضعیت همبستگی بین ابعاد پایداری محله­ای و عملکرد مدیریت شهری (جدول ‏4–27) نشان می­دهد در میان ابعاد چهارگانه، عملکرد زیست- محیطی در پایداری زیست- محیطی ارتباط معناداری داشته و سایر ابعاد یعنی عملکرد اجتماعی- فرهنگی، عملکرد اقتصادی و عملکرد فیزیکی- کالبدی به ترتیب در پایداری اجتماعی- فرهنگی، پایداری اقتصادی و پایداری فیزیکی- کالبدی دارای تأثیر معناداری نبوده می باشد. پس با در نظر داشتن ضرایب همبستگی به دست آمده و سطح معناداری آنها می­توان نتیجه گرفت که به غیر از بعد زیست- محیطی در سه بعد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و فیزیکی- کالبدی، علی­رغم تأثیر مهمی که در استمرار و تداوم ابعاد و شاخص­ها پایداری محله­ای دارد، ارتباط ضعیفی مستقر می باشد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا محلات تاریخی شهر یزد از نظر معیارهای پایداری محله­ای یک محله پایدار محسوب می­گردد؟
  2. تأثیر و عملکرد مدیریت شهری در وضعیت پایداری محلات تاریخی چگونه بوده می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه