عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1. نتیجه­گیری حاصل از یافته­های تجربی

نتایج حاصل از یافته­های پژوهش را در دو قسمت یافته­های توصیفی و یافته­های استنباطی به تبیین زیر اظهار می­گردد. یافته­های مرتبط با فرضیه اول نشان می­دهد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه پایداری اقتصادی محلات نه­گانه بافت تاریخی (جدول ‏4–1) نشان می­دهد محلات شیخداد، گنبد سبز و فهادان به ترتیب با 0.704 ، 0.702 و 680 در رتبه­های اول تا سوم و محلات زردشتی­ها، پشت باغ و گودال مصلی به ترتیب با مقادیر 0.286 ، 0.501 و 0.504 در رتبه­های آخر قرار دارند. نکته مهم در شاخص­های مورد مطالعه پایین بودن نسبی پایداری محلات از بعد شاخص­های اقتصادی می­باشد. این امر به بالا بودن جمعیت غیر فعال و همچنین وضعیت بیکاری در محلات وابسته می باشد. اما نکته­ای که به صورت محتمل می­توان در اندازه پایداری اقتصادی دخیل دانست، عدم بهره گیری ساکنان از ظرفیت و پتانسیل اقتصادی محلات به ویژه حاشیه خیابان­های اصلی به جهت مرکزیت شهر بودن دانست. البته این مسئله ممکن می باشد به پائین بودن نسبی سطح اقتصادی آنها مرتبط باشد.
  • به لحاظ پایداری زیست- محیطی (جدول ‏4–3) محله گودال مصلی با میانگین 0.643 و محله فهادان با میانگین 0.549 بیشترین مقدار و محله گنبد سبز کمترین مقدار را از نظر شاخص­های زیست- محیطی دارا می­باشند. نکته قابل توجه در این بعد از شاخص­ها، پایین بودن نسبی اندازه شاخص­ها از حد متوسط می باشد. به واسطه یافته­های حاصله چنین می­توان استنباط نمود که فضای سبز بسیار کم محلات و فاصله و تفاوت بسیار زیاد با حداقل سرانه مورد نیاز به پایین آمدن معیار مطلوبیت اکولوژیکی و محیطی منجر شده می باشد. همچنین کم بودن جایگاه­های جمع­آوری زباله که با توجیه نبودن ساکنان و به ویژه مهاجران نسبت به مسائل بهداشت محیطی و بافت نامنظم، کم نفوذ و بعضاً عدم قابلیت نفوذ جهت ارائه امور خدماتی و نظافتی، همراه با بالا بودن سرانه تولید زباله از اندازه پایداری زیست- محیطی کاسته می باشد. درصورتی که به موارد فوق بالا بودن تراکم جمعیت به ویژه در محلات گنبد سبز و شیخداد اضافه کنیم تاحدودی پائین بودن پایداری زیست- محیطی را در محدوده مورد مطالعه می­توان توجیه نمود.
  • از نظر پایداری فیزیکی- کالبدی (جدول ‏4–5) پایین بودن و ضعیف بودن محلات بافت تاریخی از این نظر خود نمائی می­کند؛ به طوری که فقط محله گودال مصلی با میانگین 0.507 در حد متوسط قرار دارد و سایر محلات از نظر این شاخص­ها در وضعیت ضعیف قرار دارند و در محلات فهادان و دولت­آباد به پائین­ترین اندازه خود یعنی 0.286 و 0.299 می­رسد. در این راستا می­توان نتیجه گرفت که پائین بودن سرانه کاربری­های مورد نیاز شهروندان مانند کاربری­های آموزشی، تجاری، بهداشتی، درمانی، ورزشی و همچنین به جهت قدمت و قدیمی بودن بافت، پائین بودن کیفیت ابنیه، کیفیت معماری و سازه­ای منجر به کاهش معیار مطلوبیت و افزایش اندازه فرسودگی و آسیب­پذیری محلات شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا محلات تاریخی شهر یزد از نظر معیارهای پایداری محله­ای یک محله پایدار محسوب می­گردد؟
  2. تأثیر و عملکرد مدیریت شهری در وضعیت پایداری محلات تاریخی چگونه بوده می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه