عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1-1. مطالعه رضایت از عملکرد مدیریت شهری با بهره گیری از آماره آزمون تحلیل واریانس

برای مطالعه وضعیت عملکرد مدیریت شهری در محدوده مورد مطالعه، علاوه بر آزمون T تک نمونه­ای، از آزمون واکاوی واریانس، توکی یا زیر مجموعه­های همخوان نیز بهره گیری شده می باشد. آزمون آماری فیشر یا تحلیل واریانس یک طرفه برای اظهار تفاوت یک متغیر در بین بیش از دو گروه مورد بهره گیری قرار می­گیرد. از آنجائی که در این آزمون واریانس کل جامعه به عوامل اولیه آن تجزیه می­گردد، به آن آزمون تحلیل واریانس آنوا[1] نیز گفته می­گردد. این آزمون هریک از محلات بافت تاریخی را با بقیه محلات مقایسه کرده و تفاوت بین محلات را از نظر عملکرد مدیریت شهری در ابعاد و شاخص­های پایداری را مشخص کرده و برای اظهار تفاوت معناداری بین محلات به لحاظ متغیرهای مستقل و وابسته، مورد بهره گیری قرار می­گیرد. پیش از انجام این آزمون رعایت پیش­فرض­هایی مانند نرمال بودن توزیع داده­ها و برابری واریانس گروه­ها (محلات) لازم به نظر می­رسد، به همین مقصود فرض نرمال بودن داده­ها با بهره گیری از آزمون کلموگروف- اسمیرنف (جدول ‏4–17) پذیرفته گردید. در ادامه فرض برابری واکاوی واریانس محلات مورد مطالعه قرار می­گیرد. نتایج آزمون برابری واریانس­ها[2] در محلات در (جدول ‏4–22) و (شکل ‏4‑31)، (شکل ‏4‑32)، (شکل ‏4‑33) و (شکل ‏4‑34) آمد می باشد. نتایج حاصله از این آزمون (جدول ‏4–22) نشان می­دهد، از آنجائی که مقادیر سطح معناداری بیشتر از 0.05 می­باشد، مؤید این مسئله می باشد که واریانس محلات مساوی هستند و داده­ها برای انجام آزمون مناسب می­باشند.

نتایج آزمون مذکور که در قالب (جدول ‏4–23) ارائه گردیده، اظهار می­کند که در ابعاد اجتماعی- فرهنگی، زیست- محیطی و فیزیکی- کالبدی تفاوت معناداری بین میانگین رضایت­مندی از عملکرد مدیریت شهری بین محلات هست؛ این مسئله با در نظر داشتن مقدار آماره F و سطح معناداری کمتر از 0.05 در این سه بعد تأیید می­گردد، اما از نظر شاخص­های بعد اقتصادی فرض وجود تفاوت رد می­گردد. پس می­توان اذعان نمود که به غیر از بعد اقتصادی در ابعاد اجتماعی- فرهنگی، زیست- محیطی و فیزیکی- کالبدی در محلات نه­گانه مورد مطالعه، عملکرد مدیریت شهری از دیدگاه پاسخگویان تفاوت معناداری با یکدیگر دارد و در بعد اقتصادی نظر پاسخگویان نسبت به عملکرد مدیریت شهری بین محلات تفاوت معناداری وجود ندارد و تقریباً تمامی محلات در سطح پائین­تر از حد متوسط قرار دارند. خاطر نشان می گردد که اندازه فاصله به تفکیک هر کدام از محلات و ابعاد مورد مطالعه در بالا با بهره گیری از آماره T-test تشریح گردید.

[1] . ANOVA

[2] . Test of Homogeneity of Variance

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا محلات تاریخی شهر یزد از نظر معیارهای پایداری محله­ای یک محله پایدار محسوب می­گردد؟
  2. تأثیر و عملکرد مدیریت شهری در وضعیت پایداری محلات تاریخی چگونه بوده می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه