عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1-1. مطالعه رضایت از عملکرد مدیریت شهری با بهره گیری از آماره آزمون T-Test

با عنایت به این که مقیاس ابزار سنجش در پژوهش حاضر از نوع فاصله­ای و نسبی بوده پس جهت مطالعه تفاوت­ها به مقایسه میانگین­ها پرداخته شده و از این طریق معنادار بودن تفاوت محلات نسبت به میانگین مورد مطالعه و آزمون قرار می­گیرد تا بتوان به معنادار بودن یا نبودن تفاوت بین یک حد استاندارد از نظر آماری پی برد. لذا در ادامه به انجام این آزمون پرداخته شده می باشد. برای اطمینان از وضعیت عملکرد مدیریت، گویه­های مرتبط در هر بعد از سطح مورد مطالعه پس از ترکیب و تبدیل آنها به متغیر، به تفکیک محلات نه­گانه، آزمون اجرا گردید. نتایج حاصله از کاربرد این آزمون آماری نشان دهنده واقعیت­هایی به تبیین زیر بوده می باشد:

  • اکثر شاخص­هایی که برای سنجش عملکرد مدیریت شهری در محدوده مورد مطالعه مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد از سطح معناداری بالایی برخوردار می­باشد. پس می­توان به این امر اذعان نمود که با در نظر داشتن سطح معناداری کمتر از 0.05 در شاخص­های بعد اجتماعی- فرهنگی در تمامی محلات فرض صفر یعنی عدم تفاوت معنادار بین وضع موجود با حد متوسط رد شده و نه محله بافت تاریخی از حد متوسط فاصله معناداری را دارا می­باشند.
  • مقایسه میانگین وضع موجود نسبت به حد متوسط گویه­ها در بعد اجتماعی- فرهنگی از عملکرد مدیریت شهری (جدول ‏4–18) نشانگر این می باشد که در تمامی محلات وضعیت رضایت­مندی کمتر از حد متوسط می­باشد. مقدار گویه­های تبیین کننده در این بُعد در محلات گودال مصلی و زردشتی­ها با 16.44 و 16.40 بالاترین و محله گنبدسبز با 15.77 پائین­ترین می­باشد.
  • از لحاظ گویه­های بعد زیست- محیطی (جدول ‏4–19) به غیر از محله گودال مصلی و فهادان که با سطح معناداری 0.901 و 0.863 از سطح اطمینان یعنی 0.05 بیشتر می­باشد و به حد متوسط نزدیک می باشد، سایر محلات فاصله معنادری از میانگین داشته و اندازه رضایتمندی پاسخگویان از عملکرد مدیریت شهری (میانگین وضع موجود) پائین­تر از حد متوسط می­باشد. شایان ذکر می باشد که محلات زردشتی­ها و شیخداد نیز به ترتیب با 2.7- و 1.8- بیشترین فاصله را از حد متوسط دارا می­باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا محلات تاریخی شهر یزد از نظر معیارهای پایداری محله­ای یک محله پایدار محسوب می­گردد؟
  2. تأثیر و عملکرد مدیریت شهری در وضعیت پایداری محلات تاریخی چگونه بوده می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه