ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1. آزمون توزیع داده­های پژوهش

پیش از شروع هرگونه تحلیل و انجام آزمونی بر روی داده­های به دست آمده، اطلاع از وضعیت توزیع داده­ها ضروری به نظر می­رسد. در این پژوهش با بهره گیری از آزمون کلموگروف- اسمیرنف[1] داده­ها مورد آزمون قرار گرفته می باشد. این آزمون به عنوان  یک آزمون تطابق توزیع برای داده­های کمی بوده که تطابق چهار توزیع مختلف نرمال[2]، پویسن[3]، نمائی[4] و یکنواخت[5] را مورد مطالعه قرار می­دهد. اساس این روش بر اختلاف بین فراوانی تجمعی نسبی مشاهدات با مقدار مورد انتظار تحت فرض صفر می باشد. در این آزمون اگر معیار تصمیم یا همان مقدار سطح معناداری متغیرها کمتر از 0.01 به دست آید، فرض  صفر مبنی بر عدم پیروی داده­ها از توزیع نرمال رد شده و می­توان حکم به نرمال بودن توزیع را صادر نمود. نتایج حاصل از انجام این آزمون بر روی داده­ها در (جدول ‏4–17) آمده می باشد. براساس این نتایج با در نظر داشتن این که سطح معناداری کمتر از 0.01 می­باشد، با اطمینان 99.9 درصد می­توان گفت که داداه­ها از توزیع نرمال پیروی می­کنند.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول ‏417: نتایج حاصل از آزمون کلموگروف- اسمیرنف

بعد اقتصادی بعد زیست- محیطی بعد کالبدی- فیزیکی بعد اجتماعی- فرهنگی
تعداد 356 356 356 356
Normal Parametersa,b میانگین 13.438 13.25 16.24 15.76
انحراف معیار 1.48 1.52 1.38 0.95
Most Extreme Differences Absolute 0.184 0.386 0.278 0.255
Positive 0.134 0.247 0.191 0.255
Negative 0.184- 0.386- 0.278- 0.178-
Kolmogorov-Smirnov Z 3.472 7.274 5.25 4.812
سطح معناداری 0.000 0.000 0.000 0.000

(مأخذ: یافته­های پژوهش)

1-1-2. برسی عملکرد مدیریت شهری در پایداری محله­ای(آمار تحلیلی)

پس از آنکه به یافته­های توصیفی جامعه نمونه پژوهش تصریح گردید، اکنون به یافته­های تحلیلی که اکثراً مبتنی بر آمار استنباطی و آزمون­های آماری جهت تأیید یا رد فرضیه و در نهایت تعمیم به جامعه بزرگتر (جامعه آماری) می باشد، تصریح می­گردد. در ادامه به انجام و تحلیل نتایج آزمون­های مرتبط پرداخته می­گردد.

[1] . One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

[2] . Normal

[3] . Poisson

[4] . Exponential

[5] . Uniform

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا محلات تاریخی شهر یزد از نظر معیارهای پایداری محله­ای یک محله پایدار محسوب می­گردد؟
  2. تأثیر و عملکرد مدیریت شهری در وضعیت پایداری محلات تاریخی چگونه بوده می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه