مطالعه اثرات توسعه  شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه وضعیت آلودگی رودخانه سیاهرود

محدود شهری رشت طی دو دهه گذشته در گستره وسیعی وسعت یافته و با الحاق شهر صنعتی وبخشهای نوسازی شهری در نواحی پیرامونی به محدوده شهر، قدرت تخریبی کانونهای شهری پیوسته و گسسته در بستر رودخانه سیاهرود افزایش یافته می باشد. شهر و شهرنشینی مستقیما اقدام تخریبی چندانی بررودخانه ها نباید داشته باشند، بیشترین تاثیر توسعه شهری بر آلودگی و تغییر کیفیت آب رودخانه هاست. لیکن تخریب بستر سیاهرود با منشاء شهری در محدود شهر رشت و در مسیر بستر و حوضه آبریز اکثرا ازطریق ضایعاتی انجام میگیرد که به صورت زباله به این رودخانه ریخته میشوند. ساکنان حاشیه رودخانه دردو طرف بستر و یا فعالیتها، همجوار با آن برای سهولت در دفع زباله خود، ترجیح میدهند که ضایعات وزباله های خود را به رودخانه بریزند. گذشته از علل نارسایی و فقر فرهنگی که در ریشهیابی این اقدام میتوانبرشمرد، نوعی بی تفاوتی و فقدان حس مسئولیت مشترک در زندگی شهروندی را بایستی از علل مهم آنبحساب آورد. تخلیه زباله و مواد جامد در بستر رودخانه باعث میشود که مواد سنگین مانند فلزات قطعاتلاستیک و نظایر آنها در بستر کف یا کناری رودخانه ته نشین شوند. این ته نشینی مواد و قطعات سخت درصورتیکه حجیم باشند، به عنوان منابع در مسیر بستر اقدام کرده و موجب رسوب گذاری و گیر کردن بعضی مواد جامد دیگر و گل و لای به آن می گردند. در چنین صورتی کف رودخانه توپوگرافی طبیعی خود را ازدست داده و از حالت طبیعی خود خارج می گردد. احتمال دارد انحراف مسیر آب در مقاطع مختلف بسترزرجوب به چپ و راست ناشی در همین اقدام می باشد. لیکن مواد سبک مانند پلاستیک، چوب و یا نظایر آن که در آب رودخانه ریخته میشوند. یا تا حوضه انتهایی حمل شده و یا اینکه در کنارههای رودخانه بر جایگذاشته میشود. گذشته از منظر ناهنجاری که در نتیجه برجای ماندن مواد جامد در کناره رودخانه به وجودمیآید، کیسهه ای پلاستیکی که بر سر شاخههای درختان کناره گیر میکنند، طبیعت زیبای ساحل و منظرشهری واقع در کنار رودخانه را به شدت زشت و زننده میکنند

4-20  اثرات تخریب و آلودگی

رودخانه ها به دلیل عبور از شهرستان رشت بار فزاینده آلودگیهای صنعتی و شهری را با خودحمل می ‌کند. در حقیقت، آن چنان که از آزمایشات و نمونه برداریهای مختلف بر میآید. میتوان این رودخانه را یک مجرای بزرگ فاضلاب محسوب نمود که به دلیل رشد و توسعه صنعتی و افزایش جمعیت درمراحل بحرانی آلودگی به مفهوم واقعی خود قرار گرفته می باشد. هر چند بر اساس مطالعات انجام شده تخریب به مفهوم فیزیکی خود اثرات زیست محیطی جدی در این رودخانه ایجاد ننموده لیکن تخلیه انواع فاضلابهای شهری و صنعتی و نیز پسابهای کشاورزی، رفع زبالههای شهری، بیمارستانی و صنعتی موجب پدیدار شدن آلودگی از سالها پیش در آن گردیده می باشد. بدیهی می باشد آلودگیهای آب در پیامد خویش موجب اثرات متعددی بر حیات رودخانه و نیز بر بهداشت جامعه، منابع زیستگاهی بویژه آبزیان و نیز مصارف  انسانی بر جای میگذارد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا اثرات توسعه  شهری  بر آلودگی و  سیل  خیزی رودخانه های  شهر  رشت موثر می باشد؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه