عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

ارتباط

برای اینکه یک اندیشه به واقعیت بپیوندد بایستی برنامه ای وجود داشته باشد و هنگامی که یک برنامه توسعه می یابد بایستی با افرادی که درگیر اجرای آن هستند ارتباط مستقر گردد. در این زمینه ارتباطات وسیله به دست آوردن حاصل کار از دیگران به شمار می رود و به عنوان فرآیند انتقال و دریافت اطلاعات تعریف می گردد. ارتباطات نقطه آغاز کلیه وظایف مدیریتی می باشد. بدون ارتباطات، برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل مقدور نیست زیرا درک اطلاعات و انتقال آنها ممکن نیست.

ارتباط فرآیندی می باشد که طی آن افکار، عقایـد و احساسات یک فرد به فرد دیگر منتقل می گردد ارتباط فرآیندی می باشد آگاهانه یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته که از طریق آن احساسات و نظرات به شکل پیامهای کلامی و غیر کلامی اظهار، ارســال، دریافت و ادراک می شوند. بنا به تعریفی دیگر ارتباط فرآیند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده به شرط این که ذهنیات مورد نظر فرستنده به گیرنده پیام انتقال یابد و بالعکس می باشد(برکو و همکاران، 1386، 5).

ارتباطات عبارت می باشد از فرایند ارسال اطلاعات از طریق یک شخص به شخص دیگر و درک آن توسط شخص گیرنده یعنی انتقال و سهیم شدن در اندیشه ها و عقاید و واقعیتها به گونه ای که گیرنده، آنها را دریافت و درک کند. به بیانی دیگر ارتباطات فرایندی می باشد که به وسیله آن افراد در صدد برمی آیند تا در سایه مبادله پیام های نمادین به مفاهیم مشترک دست یابند.

ارتباطات فرآیندی می باشد که از طریق آن افراد وسازمانها، به اهداف خود دست می‌یابند. از طریق ارتباط با دیگران؛ ما نگرشها، ارزشها، آرزوها، خواسته‌ها و نیازهای خود را با دیگران تقسیم می‌کنیم(آدنروپلانکت، 1997، 358).

ارتباطات به معنای انتقال مفاهیم می باشد. اگر هیچ تبادل اطلاعاتی یا فکری وجود نداشته باشد ارتباط به وجود نمی‌آید. . گوینده‌ای که سخنانش شنیده نشود یا نویسنده‌ای که نوشته‌اش خوانده نشود ارتباط مستقر نکرده می باشد. برای اینکه ارتباط موفقیت آمیز باشد نه تنها معنای آن بایستی انتقال یابد، بلکه بایستی درک هم بشود. پس ارتباط انتقال دادن و درک مفهوم می باشد. ارتباط کامل – اگر چنین چیزی امکان پذیر باشد- وقتی هست که فکر یا اندیشه ارسالی دقیقا به همان منظوری که ارسال شده می باشد، دریافت گردد(اعرابی و همکاران، 1379، 365).

همچنین می توان این تقسیم بندی را برای مفهوم ارتباطات ارائه داد:

  1. ارتباطات عبارت می باشد از فرایند انتقال اطلاعات از یک شخص به شخص دیگر.
  2. ارتباطات عبارت می باشد از فرآیند انتقال اطلاعات، معانی و مفاهیم در بین افراد در سازمان با واسطه یا بدون واسطه.
  3. ارتباطات عبارت می باشد از توزیع اطلاعات به مقصود هدایت رفتار سازمانی.
  4. ارتباطات عبارت می باشد از تبادل اطلاعات و انتقال معانی، مفاهیم و احساسها بین افراد در سازمان.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1. هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی تأثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر می باشد.

1-4-2. اهداف جزئی:

  1. شناسایی تأثیر سبک ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر.
  2. شناسایی تأثیر محتوای ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش

شهرستان پیرانشهر

  1. شناسایی تأثیر مسیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر
  2. شناسایی تأثیر کانال ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی  با فرمت ورد