عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثرات توسعه  شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

سیل  خیزی

تغییر کاربری ها و ساخت و سازهای غیرمجاز بسیاری از نقاط استان را به کانون های مخاطره و نقاط بحرانی سیل خیزی مبدل کرده می باشد وقتی بخش زیادی از پوشش جنگلی و گیاهی را به کاربری های مسکونی تبدیل می کنیم احتمال  افزایش  سیل  را  افزایش داده ایم  مبنا قرار گرفتن اصل محدود شدن ساخت و سازها در حریم شهرها می تواند در کاهش سیلاب و مخاطرات و  تهدیدات  موثر  باشد ارزش اقتصادی  منابع  سطوح  سیلابی و  محیط های رودخانه ای یکی از مواردی می باشد  که  همواره  موجب دخالت های  بشر در  طبیعت   به  مقصود بهره برداری  بیشتر  از طبیعت  بوده می باشد این  دخالت  ها  گاه  موجب بر هم  خوردن  تعادل  موجود  و  ایجاد  خسارت  شده  می باشد .ایجاد  هر نوع  کاربری  در  محیطهای  رودخانه  مزایا و  معایبی را در  بر  خواهد  داشت . انجام هرگونه عملیات عمرانی و کشاورزی در حوزه های سیلخیز موجب تشدید سیل  میباشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در  تحقیقی که در ایالات متحده انجام گرفت نشـان داده کـه تبـدیل اراضـی 13 مطالعاتی که در محدوده شهر هیوستون روستایی (سطوح نفوذناپذیر برابر با 1درصد کل مساحت حوضه) به اراضی کاملا توسعه یافته شهری سـطوح ) نفوذناپذیر مساوی با 35 درصد کل مساحت حوضه)، شدت سیلاب ناشی از بارندگی متوسط سالانه را 9 برابرکرده می باشد و اندازه افزایش حداکثر آبدهی سیلاب 50 ساله پس از تبدیل اراضی روستایی به شـهری معـادل500 درصد (5 برابر) گزارش شده می باشد. همچنین تغییر کاربری اراضی در حوضـه هـای آبریـز باعـث افـزایش سطوح نفوذناپذیر، از بین بردن پوشش گیاهی و تراکم خاک میشود. این تغییرات موجب میشـود نفـوذ آب به لایه های زیرین خاک کاهش یابد و عدم تغذیه کافی آبهای زیرزمینی موجب کاهش جریانات آبراههای وسطح ایستابی میشود.در صحنه شهری، عوارضی همانند این ناشی از ضعف فرهنگ شهرنشینی و یا شهری شدن زودرس می باشد، چه انطباق رفتار اجتماعی یا محیط جدید بسیار کندتر از تغییرات فیزیکی محیط بوقوع پیوسته می باشد. تحت چنین شرایطی توقع رعایت معیارهای زیست محیطی و کوششی در جهت کاهش آلودگی محیط چندان ساده نمی نماید. بدین ترتیب می باشد که وجه مشترک کلیه شهرهای منطقه را، آلودگی محیط تشکیل میدهد. عدم مساعدت ساخت اکولوژیک بستر طبیعی شهرها از یک سو و عدم بهره گیری از تکنیکهای کنترل آلودگی محیط به بهانههای مختلف از سوی دیگر، محیطهای شهری منطقه را بسوی یک بحران زیست محیطی سوق میدهد. توجه کلی به مسائل زیست محیطی استان گیلان نشان میدهد که جدا از عوامل بشر ساز تخریب منابع طبیعی، آلودگیهای ایجاد شده در محیط زیست انسانی میتواند شامل مواردی زیرا آلودگیهای آب زباله، هوا بر حسب اولویت و اهمیت آنها باشد که در فرآیند توسعه، از رشد جمعیت توسعه شهری و صنعتی ناشی شده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا اثرات توسعه  شهری  بر آلودگی و  سیل  خیزی رودخانه های  شهر  رشت موثر می باشد؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد