عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثرات توسعه  شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

ﺗﺤﻮﻻت ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ

با اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓـﺰون ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮی و ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺷـﺪن ﺟﻮاﻣـﻊ ، ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﻫﻴﺪروﻟﻮژی ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳـﺰ ﺷـﻬﺮﻫﺎ و درﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﻼب ﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ ﻫـﺎی ﺷـﺪﻳﺪ درﺳـﻄﺢ اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ و ﺗﺄﺳ ﻴﺴـﺎت آن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  و احتمال سیل  خیزی  رودخانه ها را افزایش  داده و  سوی  دیگر موجبات آلودگی رودخانه های  را  فراهم آورده می باشد  . ﺳﻄﻮح روﻛﺶ ﺷﺪه ﺷﻬﺮی ﻣﺜﻞ ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ، آﺳﻔﺎﻟﺖ ، ﭘﻴﺎده روﻫـﺎ و ﭘﺎرﻛﻴﻨـﮓ ﻫـﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻌﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ آب ﺑﺎران ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎک و ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﻬﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﺑﺨـﺶ اﻋﻈـﻢ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ رواﻧﺎب ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و  به سوی  رودخانه ها روان  میگردد . ﺗﺤﻮﻻت ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻛـﺎرﺑﺮی اراﺿﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد :

 • ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ رواﻧﺎب
 • ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرش
 • ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﻴﻼب
 • ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب
 • ﺑﺮﺧﻲ از اﺛﺮات ﺳﻮء ﻧﺎﺷﻲ از سیل خیزی رودخانه ها ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
 • اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺮدم
 • ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ اﻣﺎﻛﻦ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮی
 • آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﻬﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
 • ﺧﻄﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ
 • ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ، اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزی و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ و …
 • روان شدن  مواد آلوده  به  سوی  رودخانه ها در  اثر  شسته شدن  خیابان ها

سیل یک فرآیند غیرقابل پیش بینی در چرخه هیدرولوژی حوضه آبریز می باشد که زمان دقیق رخداد آن با حجم و بزرگی معین نمیتواند قابل پیشبینی باشد. اما با رشد و توسعه حوضه آبریز میبایست، اثر تغییراتی را که بر اندازه و دوره بازگشت سیلاب به دلیل شهریشدن به وجودمیآید، مورد مطالعه قرار داد. لئوپلد درسال 1968 بر پایه مشاهدات دادههای سیل از تعدادی حوضه در آمریکا نشان داد که شهری شدن در یک2/6 باعث 6 برابر شدن متوسط دبی اوج سیلاب سالانه میشود. 2 منطقه به مساحت km 11در سال 1975 با مطالعه دادههایی که از کشورهای ژاپن، انگلستان و ایالات متحده بدست آمده بود به نتایج قابل قبول و کاربردی دست پیدا نمود. دادههای این پژوهش به حوضههایی که اندازه سطوح نفوذ ناپذیر آنها بین 50 تا 6/7 درصد نوسان داشت مربوط میشد و واکنش حوضهها در برابر سیلابهایی با دوره برگشت 200 تا 1 سال مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که:

1- سیلابهای یک ساله و بزرگتر در حوضه هایی که حدود 50 درصد اراضی آنها تحت پوشش سـطوح نفوذناپذیر قرار گیرد تغییر افزایشی محسوسی نشان نمیدهد.

2- حداکثر دبی سیلابهای با دوره برگشت کوتاه در حوضههـایی کـه تحـت عملیـات شهرسـازی قـرار میگیرند ممکن می باشد تا 10 برابر و حتی بیشتر افزایش یابد.

3- در صورتی که اندازه سطوح نفوذناپذیر حوضه حداقل بـه 30 درصـد برسـد، در آن صـورت حـداکثرآبدهی سیل صد ساله ممکن می باشد 2 برابر گردد.

فرازجو و خلیلیزاده در سال 2003 در پژوهشی تحت عنوان “مطالعه تاثیر جنگل کاری و ایجاد فضای سبز بر کاهش سیلخیزی مناطق شهری” به مطالعه موردی شهرستان گرگان پرداختند. در این مطالعه با تاثیر وجود فضای سبز در کاهش سیلخیزی بخشی از شهر 12 بهره گیری از روش هیدروگراف شهری سانتاباربارا گرگان مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. نتایج نشان داد که با تبدیل فضای سبز شهری به مناطق مسکونی، دبی اوج سیلاب افزایش قابل توجهی خواهد داشت که تاثیر این تغییر کاربری بر افزایش سیلخیزی منطقه مورد مطالعه در دوره بازگشتهای پایین، بیشتر میباشد، به طوریکه درصد افزایش دبی اوج سیل در صورت تبدیل فضای سبز به مناطق مسکونی برای دوره بازگشت 2 سال 110 درصد میباشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا اثرات توسعه  شهری  بر آلودگی و  سیل  خیزی رودخانه های  شهر  رشت موثر می باشد؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه