مطالعه اثرات توسعه  شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

روشهای برآورد سیلاب حوضه های شهری

محاسبه و برآورد سیلابهای درون شهری یکی از گامهای ضروری برای تعیین ابعاد و مشخصات هیدرولیکی تاسیسات جمعآوری و دفع آبهای سطحی شهری محسوب میشود. روشهای برآورد سیلابها در داخل محدوده شهر نیز نظیر سایر روشهای محاسبه طغیانها در دو گروه عمومی جای میگیرد.

الف) روشهایی که فقط حداکثر آبدهی لحظه ای سیلاب در نقاط مشخصی از شبکه موجود و یا دردست طراحی را میدهد.

ب) روشهایی که کل موج سیلابی یعنی هیدروگراف ناشی از بارندگی طراحی را تعیین میکنند. مورد اول بر حوضه های کوچک و سیستمهایی کاربرد دارند که فاقد شبکه پیچیده باشند اما مورد دوم برای حوضه های بزرگ و شبکههایی با انشعابات مرکب و پیچیده مناسب می باشد. همان گونه که گفته گردید، استخراج سیلاب طراحی به ویژه در حوضه های شهری مبتنی بر دادههای هواشناسی می باشد، زیرا غالباً آمار و اطلاعات هیدرولوژیک درمورد آبدهی جریانهای سیلابی شهرها در اختیار نیست و اگر هم باشد بهره گیری از آنها بسیار دشوار و غیرعملی می باشد زیرا تغییر و تحولات که در طول سالها در کاربری اراضی شهری و نیز بر اثر رشد و توسعه شهر رخ میدهد، همگنی دادهها را مخدوش می ‌کند. انتخاب باران طراحییعنی انتخاب بارانی با تداوم و احتمال وقوع (یا دوره بازگشت) معین را میتوان در ردیف نخستین اقدامات برای محاسبه سیلاب تلقی نمود. سپس خصوصیات فیزیوگرافی حوضه تبدیل بارندگی به سیلاب طراحی از مراحل دیگر برآورد سیلاب می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

4-8 روشهای محاسبه حداکثر دبی لحظه ای

4-8-1 روش منطقی

روش موسوم به روش منطقی یکی از متداولترین روشهای تجربی برای محاسبه حداکثر آبدهی سیلابهای شهری می باشد که تجربه دراز مدت بین المللی در زمینه بهره گیری از آن هست. این روش، علی رغم محدودیتهای قابل توجه، نتایج خوب و قابل قبولی را در حوضههای کوچک بدست میدهد و از این رو به روش استاندارد در بررسیهای زهکشی شهرها مبدل شده می باشد. روش مزبور و همچنین روش نشریه شماره 55 دفتر حفاظت خاک ایالات متحد که اختصاصاً برای حوضه های شهری تهیه گردیده می باشد در اینجا مورد بحث قرار میگیرد. فرمول منطقی رایجترین روش محاسبه سیلاب های شهری و طراحی شبکه جمعآوری و دفع آبهای مازاد ناشی از بارندگی می باشد و یکی از ابزارهای محاسباتی استاندارد در سطح بین المللی محسوب میشود کشورهای مختلف اعم از صنعتی و در حال توسعه، ضوابط و دستورالعملهای ملی برای بهره گیری از این روش تهیه کردهاند فرمول منطقی برای محاسبه سیلاب در حوضههای کوچک توصیه شده می باشد. لیکن حد فوقانی مساحت حوضه کوچک به صور گوناگونی بین ملل مختلف تفسیر میشود: در انگلستان 10 تا 50 هکتار، در فرانسه 200 هکتار، در ایالات متحد 1500 هکتار و در شوروی سابق 4500 هکتار را حد فوقانی مساحت حوضههای کوچک شهری برای کاربرد فرمول منطقی تلقی میکنند. در واقع، حد مزبور را بایستی تابعی از همگنی هیدرولوژیک حوضه، تجربه ملی و محلی کار با فرمول و انجام تحقیقات برای تنظیم و تطبیق اجزاء فرمول با شرایط ملی و محلی به شمار آورد. در هر صورت، فرمول منطقی را میتوان در حوضههایی که مساحتشان از 300 هکتار تجاوز نکند، فاقد سیستمهای ذخیره طبیعی و مصنوعی آب باشند، شبکه جمعآوری و دفع سیلابهای شهری سادهای داشته باشد و بالاخره تخلیه جریانهای جمع آوری شده آنها به صورت آزاد انجام پذیرد مورد بهره گیری قرارداد. بدیهی می باشد که نتایج درست و قابل اعتماد در شرایطی حاصل می گردد که اجزاء فرمول نیز به درستی ارزیابی شوند و در فرمول به کار طریقه. ارتباط عمومی برای محاسبه حداکثر آبدهی سیلاب به روش منطقی به تبیین زیر می باشد:

 QP = aCiAF

، این ضریب نسبت آن بخش از بارندگی را که به رواناب تبدیل میشود به اندازه کل بارندگی طراحی نشان میدهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا اثرات توسعه  شهری  بر آلودگی و  سیل  خیزی رودخانه های  شهر  رشت موثر می باشد؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه