عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثرات توسعه  شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

8    تأثیر پوشش گیاهی

 

رودخانه همواره مکان شکل گیری اجتماعات بشری در طول تاریخ بوده و از این رو این عنصر طبیعی بستر آغازین شهرسازی کهن واقع شده می باشد. امروزه می توان گفت که رودخانه ها مهمترین عارضه طبیعی بسیاری از شهرها در نقاط مختلف جهان هستند. رودها در حاشیه خود زندگی می آفرینند و زیستگاه مناسبی برای بسیاری از جانوران ایجاد کرده و گیاهان نیز به راحتی در حاشیه آن رشد می کنند ، به همین دلیل بخش مهمی از اکوسیستم های شهری را تشکیل می دهند.

شهر رشت در میان دو رود زرجوب و گوهر رود و بر حاشیه رودخانه زرجوب شکل گرفته می باشد. رودخانه زرجوب به دلیل گذر از بسیاری از مناطق مهم شهری و نزدیکی به بافت اصلی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

در سال های اخیر به علت تخلیه بیش از حد فاضلاب های خانگی و صنعتی این رودخانه قابلیت خودپالایی خویش را از دست داده و در نتیجه به جریانی جهت انتقال آلودگی و کاهش شدید کیفیت محیط زیست حاشیه خود تبدیل شده و بر خلاف تصور به جای پوشیدگی از درختان و گیاهان زیبا از زباله پوشیده شده می باشد. به طوری که مناطقی از شهر که در حاشیه این رود هستند می طریقه که به مناطق غیر مسکونی تبدیل شوند. نیاز بشر به طبیعت نیازی ذاتی و غیر قابل انکار می باشد.
در این بین تقویت عناصر طبیعی و اکوسیستم های شهری مانند رود ها و اراضی سبز حاشیه آن ها بایستی مورد توجه قرار گیرد. اراضی حاشیه رودخانه ها می توانند بستر مناسبی برای ایجاد فضای سبز همگانی باشند که این فضای سبز در پیوند با دیگر فضاهای سبز ، شبکه سبز شهری را می سازد. پوشش گیاهی اراضی سبز حاشیه زرجوب همگی از گیاهان خودروی بومی هستند و به علت قرارگیری در حریم رودخانه در مالکیت عمومی قرار دارند. این امر تبدیل این اراضی را به فضای سبز شهری آسان تر می کند. با در نظر داشتن اینکه اصول توسعه پایدار بر اساس آینده نگری ، محیط زیست ، مشارکت و عدالت محیطی در شبکه سبز شهری بنا شده ، در این صورت عناصر طبیعی شهر که یکی از آن ها اراضی سبز حاشیه رودخانه زرجوب می باشد به عنوان یکی از عوامل مهم در توسعه پایدار شهر رشت بایستی مورد توجه قرار گیرد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-9 مدل ها و  تئوری ها در تحقیقات

2-9-1 به کارگیری مدل ریاضی

 به گونه کلی یک مدل، نمایشی ساده از یک سیستم پیچیده بوده و در مدل ریاضی رفتار یک سیستم به وسیله یک سری معادلات ریاضی همراه بــا جملات منطقــی، ارتباط بین متغیرها و پارامتر هــا را اظهار می کند مدلهای محاسباتی در فرایند مدل سازی رفتار هیدرولوژیکی حوزه جایگاه ویژه ای دارند. این مدل ها خصوصیات فیزیکی و هیدرولوژیکی حوزه شامل نفــوذ و بارندگی را در نظر گرفته وســیلاب را در خروجی و در درون حوزه شبیه سازی می ‌کند(۴).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا اثرات توسعه  شهری  بر آلودگی و  سیل  خیزی رودخانه های  شهر  رشت موثر می باشد؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه