عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثرات توسعه  شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت کیفیت آب در رودخانه زرجوب گیلان :

 ارائه یک مدل رفع اختلاف غیرقطعی ضرورت برنامه ریزی برای کنترل آلودگی سامانه های رودخانه ای به دلیل افزایش برداشت آب از رودخانه ها به خاطر رشد جمعیت و توسعه کشاورزی و صنعت و همزمان تخلیۀ فاضلآب به رودخانه ها، بیش از پیش احساس می گردد. در مسأله مدیریت کیفی رودخانه ها، معمولاً تصمیم گیرندگان و تأثیرپذیرندگان متعددی با مطلوبیتهای متفاوت وجود دارند. امروزه مدلهای رفع اختلاف که امکان در نظر گرفتن نظرات تصمیم گیرندگان مختلف در یک سامانه را فراهم می سازند به تدریج جایگزین مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره می شوند. در این مقاله، یک مدل جدید رفع اختلاف برای تخصیص بار آلودگی در رودخانه معرفی می گردد. این مدل از یک روش چانه زنی اقتصادی پیشنهاد شده توسط Young1993 بهره گیری می کند و با اعمال اصلاحاتی از این روش برای رفع اختلاف در مدیریت کیفی رودخانه ها بهره گیری می گردد. ورودی های این مدل، توآبع مطلوبیت تصمیم گیرندگان و منحنی تبادل بین اهداف مختلف موجود می باشند. برای در نظر گرفتن عدم قطعیت مربوط به توآبع مطلوبیت، از هر طرف درگیر در مساله رفع اختلاف، توآبع مطلوبیت گروهی از تصمیم گیرندگان و متخصصین در نظر گرفته می گردد. همچنین برای در نظر گرفتن عدم قطعیت مربوط به متغیرهای کیفی آب، به جای محاسبه غلظت این متغیرها، ریسک فازی تخطی غلظت متغیرهای کیفی مورد نظر از استانداردها محاسبه می شوند. برای به دست آوردن منحنی تبادل از روش NSGA-II بهره گیری می گردد که یک الگوریتم ژنتیک جدید برای بهینه یآبی های چند هدفه می باشد. نتایج این مقاله نشاندهنده کارایی مناسب مدل رفع اختلاف پیشنهادی می باشد (امین، پدرام، 1386

غفاری، مرتضی؛ رسول دانشفراز؛ صدیق و نیر سماوی اقدم، 1390 اثرات شهرسازی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر کرمان

. برای این مقصود مقادیر کاتیون ها و آنیون ای اصلی در چاه های واقع در زیر شهر با نمونه های اخذ شذه در خارج از شهر(در دشت کرمان) با هم مقایسه شده می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که رشد جمعیت و توسعه شهر کرمان، منجر به افزایش غلظت نیترات(حدود 2/42برابر)، کلر(حدود1/89 برابر)، سولفات (1/04 برابر) و منیزیم(حدود1/33 برابر) در یک بازه زمانی 10 ساله شده می باشد. از طرفی غلظت سدیم حدود 0/82 و کلسیم تقریبا 0/37 برابر در مدت مشابه کاهش یافته می باشد. این تغییرات منجر به کاهش اندک PH و افزایش EC از سال 1375 تا 1385 در محدوده شهر کرمان شده می باشد.( حاج ملک، سارا و ناصر حافظی مقدس، 1386) در  پژوهش دیگری با عنوان اثرات زیست محیطی توسعه شهری بر الودگی نیترات در آبهای زیرزمینی دشت بناب عنوان گردیده بیش از 80 درصد آب شرب شهر رو به رشد بناب از منابع آب های زیرزمینی تامین می گردد تجزیه شیمیایی ابهای زیرزمینی دشت بناب وجود مناطقی با غلظت غیرمجاز نیترات را در محدوده شهری نشان میدهد الگوی تغییرات غلظت کلر در چاههای با تمرکز بالاتر از حد نیترات از الگوی تغییرات غلظت نیترات آب این چاهها تبعیت می کند تعیین مقادیر NO3/Cl منشا غلظت غیرمجاز نیترات آبهای زیرزمینی این منطقه را فاضلابهای خانگی و تاثیر کودهای شیمیایی نشان میدهد همچنین قطع درختان نیز سبب به هم خوردن چرخه نیتروژن و ورود مقادیر قابل توجهی نیترات به آبهای زیرزمینی منطقه و باعث الودگی شده می باشد دراین مقاله به مطالعه علل بالا بودن اندازه نیترات آبهای زیرزمینی دشت بناب پرداخته و روشهایی برای پیشگیری و اصلاح ارائه شده می باشد( غفاری، مرتضی؛ رسول دانشفراز؛ صدیق و نیر سماوی اقدم، 1390)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا اثرات توسعه  شهری  بر آلودگی و  سیل  خیزی رودخانه های  شهر  رشت موثر می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه